Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Tegelsentegels.nl voor consumenten

Artikel 1 Definities

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Tegelsentegels.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding. 

Dag: kalenderdag

Materialen, producten : bouw- en afbouwmaterialen en/ of daartoe te verwerken producten. 

Aanbieding: de door Tegelsentegels.nl aangeboden levering van materialen.

Order: order van consument tot levering van materialen door Tegelsentegels.nl.

Speciale bestellingen : Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de consument zijn besteld.

Kaliber: Maatvoering van materialen 

Tono : Kleurnummer van materialen 

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

2.1 Op alle verzoeken tot het uitbrengen van een offerte, tot het verstrekken van informatie of een contractvoorstel, op alle aanvragen, transacties, opdrachten, alle (mondelinge) afspraken en alle (schriftelijke) overeenkomsten van en door Tegelsentegels.nl en de consument, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere overeenkomsten tussen Tegelsentegels.nl en de consument, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

Artikel 3

Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 

3.1  Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren materialen en indien overeengekomen de uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Elk aanbod van Tegelsentegels.nl aan de consument bevat in ieder geval: – de prijs inclusief belastingen; – de eventuele kosten van aflevering; – de door Tegelsentegels.nl gehanteerde betalingstermijn; – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; – het al dan niet van toepassing zijn van het retourneren; – de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; – de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

3.2  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In het bijzonder zij opgemerkt dat showroommodellen en monsters kunnen afwijken in kleur en maat van het uiteindelijk te leveren product.

3.3  Alle aanbiedingen van Tegelsentegels.nl zijn vrijblijvend. Tegelsentegels.nl kan haar aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding bevat.

3.4 Tegelsentegels.nl kan niet gebonden worden door mondelinge uitingen van personen die haar al dan niet onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitingen door de daartoe bevoegde personen van Tegelsentegels.nl alsnog schriftelijk worden bevestigd.

3.5  De overeenkomst tussen Tegelsentegels.nl en de consument komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en door de schriftelijke of elektronische bevestiging van de acceptatie daarvan door Tegelsentegels.nl.

3.6  Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Prijzen 

4.1  Alle prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de consument
verstrekte prijslijst of aanbieding van Tegelsentegels.nl. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de wijze
waarop de totaalprijs tot stand is gekomen.

4.2 Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

4.3 Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Tegelsentegels.nl een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Tegelsentegels.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument heeft, in geval van een prijsverhoging, het recht de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 Retourneren 

5.1 Voorraad hulpproducten ( zoals lijm, voegmortel etc. ) kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd indien de  verpakking niet is aangebroken. Overige producten nemen wij niet retour. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tegelsentegels.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourneren, terugbetalen.

5.2   Speciale bestellingen nemen wij niet retour ; Speciale bestellingen zijn producten die niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van
de klant zijn besteld en/ of gefabriceerd.

5.3 Eventuele kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument.

 

5.4 Tegelsentegels.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor het terughalen van retourzendingen.

 5.5 Tijdens het retourneren van voorraad producten zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tegelsentegels.nl retourneren, conform de door Tegelsentegels.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.6  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn retourrecht voor voorraad producten is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de Tegelsentegels.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.7
Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn retourrecht resp. het product niet aan Tegelsentegels.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.8 Het retourrecht van de consument kan door Tegelsentegels.nl bij het door haar gedane aanbod worden uitgesloten indien het gaat
om speciale bestellingen (Speciale bestellingen zijn producten die
niet voorradig zijn en speciaal op aanvraag van de klant zijn besteld ).

Artikel 6 Levertijden, levering en risico 

6.1 De tussen Tegelsentegels.nl en consument overeengekomen levertijden worden door Tegelsentegels.nl zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Tegelsentegels.nl spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren

6.2 De consument heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van Tegelsentegels.nl.

6.3 De consument kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of de betaling
van de producten weigeren.

6.4 De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de consument verstrekte prijslijst of aanbieding van Tegelsentegels.nl en hetgeen is overeengekomen.

6.5 Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door Tegelsentegels.nl te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.

6.6 Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door Tegelsentegels.nl te zijn geleverd en door de consument te zijn aanvaard
zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.

6.7 De consument stelt Tegelsentegels.nl in de gelegenheid de producten af te leveren en zorg er voor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is. Indien de aflevering van de producten door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend wordt verhinderd of vertraagd,
dient de consument de overeengekomen prijs, eventueel vermeerderd met de schade die Tegelsentegels.nl door de vertraging lijdt, te vergoeden.

6.8 Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is Tegelsentegels.nl niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden
en risico’s
die op het vervoer
van toepassing zijn.

6.9 Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Tegelsentegels.nl de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, dit ter beoordeling van Tegelsentegels.nl of de door hem in geschakelde hulppersonen. Consument is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen. De producten worden niet naar binnen getild en enkel zover als de pompwagen kan komen.

6.10  Tegelsentegels.nl is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. 

6.11 De Consument zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.

6.12 In afwijking op hetgeen is bepaald in artikel 6.11, kan de consument met Tegelsentegels.nl overeenkomen dat de bestelling na de periode
van 3 maanden wordt afgenomen, mits de consument
voorafgaand tenminste 50% van het factuurbedrag voldoet.

Artikel 7 Annulering

7.1   Bij annulering houdt Tegelsentegels.nl het recht op de aanbetaling van 10% te houden voor de gemaakte kosten. Indien de order bestaat
uit speciale bestellingen behoudt Tegelsentegels.nl het recht op
een schade vergoeding voor de gemaakte kosten en of gederfde winst van 30% op het aankoop bedrag van de speciale bestelling(en).

7.2    Tegelsentegels.nl heeft het recht om de dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de klant in de nakoming van haar verbintenis is tekortgeschoten, de klant verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor Tegelsentegels.nl geleden verlies of gederfde winst.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1  Tegelsentegels.nl behoudt zich het eigendom voor van alle door Tegelsentegels.nl aan de consument geleverde goederen totdat Tegelsentegels.nl volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst van de consument te vorderen heeft.
Hier onder wordt mede begrepen eventuele schade, kosten en rente.

8.2  Het is de consument niet toegestaan de door Tegelsentegels.nl geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daar op te verlenen zolang het eigendom niet op de consument is overgegaan.

Artikel 9 Goedkeuring en reclame

9.1  De consument is gehouden om toe te leveren materialen vöör de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)Ievering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient binnen 24 uur na aflevering door consument schriftelijk aan Tegelsentegels.nl te worden gemeld, waarbij de consument aan Tegelsentegels.nl foto’s van de materialen die niet voldoen alsmede het verpakkingsmateriaal dient toe te zenden.
Beschadigde dozen en breuktegels dienen bewaart te worden om te ruilen voor nieuwe producten. Indien u van een beschadigde tegel nog minimaal 50% kan gebruiken, dan wordt deze tegel niet gezien als breuk. U kunt de tegel dan namelijk gebruiken als snijverlies.

 

9.2  De consument is gehouden de materialen vöör verwerking te controleren op fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ), vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen. Reclamaties op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.

9.3  De consument dient vöör verwerking de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking de gebruiksaanwijzing en of informatie op te vragen aan Tegelsentegels.nl.

9.4  De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien

de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van Tegelsentegels.nl, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende
uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van Tegelsentegels.nl en voor zover Tegelsentegels.nl in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Gevolgschade
komt niet voor vergoeding in aanmerking.

10.2  Tegelsentegels.nl is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle aan de consument toerekenbare schade direct en voor rekening en risico van de consument te vergoeden en/of te herstellen.

10.3  Tegelsentegels.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw,
verwerkingskosten, sloopkosten, reparatiekosten en
dergelijke.

10.4  Tegelsentegels.nl is nimmer aansprakelijk voor schade door nalevering en/of vervanging indien de geleverde materialen niet meer in hetzelfde Kaliber en/of tono ( kleurnummer) leverbaar is bij Tegelsentegels.nl, fabrikant en/of toeleverancier. Kaliber en tono ( kleurnummer) van tegels kunnen per levering afwijken omdat de materialen per productie kunnen afwijken in kleur en maatvoering.

10.5  Tegelsentegels.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten m.b.t. het opmeten en berekenen van plattegronden.

Artikel 11 Garantie

11.1  Na aflevering van de producten staat Tegelsentegels.nl gedurende een periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten, met uitzondering van de hoogglans en gepolijste tegels. De beoordeling van de garantieaanspraak ligt bij Tegelsentegels.nl. Als blijkt dat er sprake is van een ondeugdelijk product, heeft Tegelsentegels.nl het recht het product terug te nemen waarna zij: – het product herstelt, waarbij eventuele montage en demontage van het product niet voor rekening van Tegelsentegels.nl komt; – het product vervangt voor gelijk en indien niet langer leverbaar een soortgelijk product; het product crediteert.

 

11.2 Consument kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Tegelsentegels.nl heeft voldaan.

11.3  Geen garantie wordt gegeven indien: – de producten niet van Tegelsentegels.nl maar van een derde afkomstig zijn; – de producten hoogglans of gepolijste tegels betreffen; – de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, schade door gebruik, onoordeelkundig gebruik en/of niet of niet
juist uitgevoerd onderhoud; – de installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of derden (reeds) is uitgevoerd.

 

Artikel 12 Einde overeenkomst

12.1  Tegelsentegels.nl kan de overeenkomst met de consument eenzijdig ontbinden: – indien de tekortkoming in de nakoming door de consument van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de consument niet tijdig de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt; – in geval de consument failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door consument wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

12.2  Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door Tegelsentegels.nl aan de consument, Tegelsentegels.nl een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan Tegelsentegels.nl, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Nederlands recht is van toepassing


13.2 Eventuele geschillen tussen Tegelsentegels.nl en de consument zullen worden beslecht door de rechtbank Noord Brabant, locatie ‘s Hertogenbosch.

Tegelsentegels.nl